Detektory plynů: Kde všude jsou potřeba?

Požadavky na bezpečnost doma i na pracovištích se neustále zvyšují. Únik nebezpečných plynů je přitom jedním z největších rizik, které na nás neustále číhá. Únik plynu si totiž nemusíme vůbec všimnout, může ale způsobit nevyčíslitelné škody na zdraví a majetku. Prevence je přitom naprosto jednoduchá a levná. Stačí do budovy či místnosti nainstalovat obyčejný detektor úniku plynu, který vás zaručeně ochrání před výbuchem, požárem, otravou či udušením.

Používáte doma plyn? Nezapomeňte na bezpečnost

Ať už používáte zemní plyn nebo propan butan na vaření či topení a ohřev teplé vody, myslete na požární bezpečnost. Všechny plynové spotřebiče včetně plynových kotlů totiž představují hned dvojí riziko:

  • Při úniku zemního plynu či propan butanu hrozí výbuch a požár,
  • při nedokonalém spalování (např. z důvodu špatného těsnění) hrozí únik jedovatého oxidu uhelnatého.

Spoléháte na svůj čich? To je ovšem velká chyba, oxid uhelnatý totiž není vidět ani cítit. A zemní plyn, byť je silně aromatický, může unikat v místech, kde se běžně nezdržujete nebo v době, kdy nejste doma nebo spíte.

Každý, i ten nejmodernější a pravidelně kontrolovaný plynový spotřebič může selhat – stačí polití nebo sfouknutí plamene v průvanu, posunutí sporáku či jiná neodborná manipulace nebo probíhající stavební práce. Tyto běžné situace jsou společně se zastaralým vybavením či zanedbanými revizemi nejčastějšími důvody úniku plynu. Pak už jenom stačí rozsvítit světlo a neštěstí je na světě.

Riziko úniku plynu tedy nelze vyloučit nikdyDetektory zemního plynu proto instalujte všude tam, kde podobné poškození či únik hrozí. Při instalaci přitom dbejte pokynů výrobce a detektor pravidelně kontrolujte.

Pozor: Zemní plyn je lehčí než vzduch, detektor je nutné proto instalovat pod strop. Propan butan je ale naopak těžší než vzduch a detektory úniku tohoto plynu se proto umisťují kousek nad podlahu.

I nejmodernější plynové spotřebiče můžou selhat.

Photo by lasse bergqvist on Unsplash

Detektory úniku plynu na pracovištích a ve veřejných budovách

Provozujete pracovní prostor nebo veřejnou budovu, například obchodní centrum? Pak nesete odpovědnost za bezpečnost práce svých zaměstnanců i všech lidí, kteří se v daném prostoru zdržují. Pokud je v daném prostoru jakýkoliv výbušný či hořlavý plyn, ať už v rozvodech nebo lahvích, musíte umístit dostatečný počet detektorů podle příslušných norem, ale také zajistit protipožární ochranu. Pokud navíc dochází ke spalování (ať už plynů nebo tuhých paliv), musíte instalovat i detektory CO (oxidu uhelnatého).

V místnostech, kde se běžně zdržuje vyšší počet lidí, existuje navíc riziko vysoké koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který vzniká dýcháním, ale i spalováním. Typicky jsou proto rizikové například úřady, kancelářské budovy či školy s nedostatečným větráním. Při zvýšené koncentraci tohoto plynu dochází k nevolnostem, v extrémních případech i k udušení. Kromě instalace detektoru CO2 nezapomeňte na dostatečné větrání prostor.

Detekce nebezpečných plynů v garážích

Únik plynů v garážích je specifická kapitola, protože auta vytváří toxické spaliny, které jsou pro zdraví lidí velice nebezpečné. Podzemní garáže a garážové domy se řídí přísnými pravidly a normami, jejichž součástí jsou:

  • požadavky na stavební úpravy a technické zařízení prostor,
  • minimální požadavky na větrání,
  • povinnost hlídat koncentraci spalin (zejména oxidu uhelnatého) pomocí snímačů, které jsou propojeny s výstražným systémem.

Pozor: Pokud je do podzemní garáže nebo garážového domu povolen vjezd aut s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG), hrozí navíc výbuch plynu a požár. Taková parkoviště musí proto mít příslušnou protipožární úpravu a detektory úniku pohonných plynů.

V garážích je nutné instalaci detekčního a výstražného systému vždy přenechat odborné autorizované firmě, která zároveň bude provádět pravidelné revize.

Detektor plynu do garáže EVIKON. Zdroj: Bola.cz

Instalace hlásičů úniku plynu a jejich údržba  

V případě detekce plynů na pracovištích, v garážích a veřejných budovách se musíte obrátit na autorizovanou firmu, která zajistí správnou instalaci i údržbu detektorů. Detektory do domácnosti zvládnete hravě instalovat i svépomocí, řiďte se ale vždy pokyny výrobce. Každý stacionární detektor se totiž umisťuje do jiné výše podle toho, jaký druh plynu snímá.

Detektory pravidelně kontrolujte. Jejich účinnost snižuje vlhko, prach nebo zanešení tukem. K detektoru by měl unikající plyn volně proudit, nikdy proto mezi detektor a možný zdroj úniku nedávejte nábytek a detektory neumisťujte do průvanu.

Některé druhy detektorů se po uplynutí životnosti vyhazují, jiné je nutné pravidelně kalibrovat. Kalibrací se určuje hraniční koncentrace plynu, při které se spouští alarm. Tuto koncentraci je nutné pro správnou funkci detektoru pravidelně znovu nastavovat.

Chraňte zdraví svých blízkých i svůj majetek. Detektor plynu je jedinou spolehlivou ochranou před únikem nebezpečných plynů.

Toto je komerční sdělenítrefitech.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Photo by Ayesha Firdaus on Unsplash

Scroll to Top